Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ


Η νέα υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 2718 τεύχος β΄) έφερε πραγματικές σημαντικές αλλαγές 


Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης οι επιχειρήσεις

τροφίμων και ποτών στις οποίες, κατόπιν αδείας της

αρμόδιας Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύμφωνα

με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,...

γίνεται χρήση μου−

σικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής

ισχύος, με μεγίστη Α−ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία

του καταστήματος 80 db.Τι σημαίνει αυτό καταργήθηκε η υγειονομική διάταξη που έθετε όριο στον αριθμό τον οργάνων που έλεγε για τρία έγχορδα.  Είναι κόλαφος όμως για τα κέντρα διασκεδάσεις και ισχύει και για τα υπάρχοντα. 

Στα Κέντρα Διασκέδασης, ανεξαρτήτου δυναμικότη−

τας,
η άδεια χορηγείται με γνωμοδότηση του πρωτο−

βάθμιου συμβουλίου θεάτρων και κινηματογράφων, ή

άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας
.

Όσον αφορά τη μουσική εφαρμόζονται οι όροι και

προϋποθέσεις της υγειονομικής διάταξης (ΥΔ) Α5/3010

(ΦΕΚ 593/τ.Β΄/2−10−1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−

ει.

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές

επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που κάνουν χρή−

ση μουσικής δύναται με τη χορήγηση της άδειας λει−

τουργίας ή μεταβίβασης αυτής (στον αρμόδιο OTA) να

υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και για

τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

Στην περίπτωση που διαθέτουν και επιθυμούν χρήση

μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλουν τεχνική

έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα

συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και

τη φορά των ηχείων.

Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των

ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και

τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με

μεγίστη Α−ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλή−

ματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την προα−

ναφερόμενη υγειονομική διάταξη (ΥΔ).

Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονομι−

κή υπηρεσία μετά από αυτοψία χωρίς την διενέργεια

ηχομέτρησης και τα δύο επιστρέφονται στο Δήμο και

το ένα εξ αυτών συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσι−

κής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο

υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στην ΥΔ Α5/3010/1985, ελέγχουν τους όρους και προϋ−

ποθέσεις καθώς και την προβλεπόμενη ηχοστάθμη κατά

τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias