Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Eνημέρωση γιά τή νέα υγειονομική διάταξηΎστερα από την έκδοση της νέας υγειονομικής διάταξης [Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β'], που αφορά τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και των διευκρινιστικών εγκυκλίων, που εκδόθηκαν,...

για την διευκόλυνση των επιχειρηματιών, η Υπηρεσία μας θεωρεί υποχρέωσή της να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ότι απαιτείται πιστοποιημένη εκπαίδευση του προσωπικού.
Και συγκεκριμένα:
«Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης του υπεύθυνου της επιχείρησης από πιστοποιημένο για το αντικείμενο εκπαίδευσης φορέα, είναι απαραίτητο κατά τον έλεγχο αδειοδότησης. Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων ορίζεται σύμφωνα με τη ΥΑ 14708/10-8-2007 (ΦΕΚ 1616/Β/17-8-2007). Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό, που διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου κατάλληλου τομέα των τροφίμων, κατά περίπτωση.
Για το θέμα δίνεται με την εγκύκλιο 3 μεταβατικό στάδιο προσαρμογής έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, δηλ. μέχρι 4-8-2013. Οι αρμόδιες αρχές, στο διάστημα αυτό του εξαμήνου, σε περίπτωση, που δεν υπάρχει το σχετικό πιστοποιητικό, θα πρέπει να δέχονται αίτηση δήλωση του ενδιαφερομένου με συνημμένη βεβαίωση του φορέα εκπαίδευσης, στην οποίαν να αναφέρεται το πρόγραμμα, που πρόκειται να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης της επιχείρησης».

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία μας – Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (τηλ. 2634-3-60117 πληρ. Κανέλλου Αθηνά), καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.nafpaktos.gr, όπου έχει αναρτηθεί το παρόν.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι:
Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια του Δήμου Ναυπακτίας, που κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πρέπει σύμφωνα με: την αριθ. 57904/7-12-2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8.10.2012 Υγειονομική Διάταξη, τα άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και τα άρθρα 3 και 63, παρ. 2 του Ν. 2121/1993 (Περί προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας) να εφοδιαστούν με την απαραίτητη άδεια μουσικής από τον Δήμο.
Επίσης, όσα καταστήματα έχουν άδεια μουσικής από τον Δήμο Ναυπακτίας, πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση και το τιμολόγιο από εταιρεία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων για το έτος 2014, προκειμένου να συνεχίσει η άδεια μουσικής να είναι σε ισχύ. Οι κάτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής.
Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Σας επισυνάπτουμε αντίγραφο των ανωτέρω σχετικών και παρακαλούμε για την ενημέρωση των επιχειρηματιών της περιοχής και την πιστή εφαρμογή των.-


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΕΙΟ 2 ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΕΙΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 46873/1098/21-02-2013

Ο Αντιδήμαρχος
Καρκατσούλης Δημήτρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias