Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Νέο καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον νέο Νόμο

Εκτός από τους νέους συντελεστές ΦΠΑ, η νέα Συμφωνία με τους εταίρους, για την οποία ψηφίστηκε ο σχετικός Νόμος, επιφέρει και αλλαγές στον τρόπο είσπραξης και απόδοσής του στο Δημόσιο

Με τον Νόμο στο άρθρο 20 του ν.3842/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στις περιοχές της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000, με πληθυσμό άνω των τεσσάρων χιλιάδων εκατό (4.100) μόνιμων κατοίκων, με βάση την τελευταία εθνική απογραφή, το ανώτατο όριο των συναλλαγών σε μετρητά ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ ανά συναλλαγή, εκτός από τις συναλλαγές που γίνονται με δημόσιο φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Και

Στο άρθρο 20 του ν.3842/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στο σύνολο των συναλλαγών, οι οποίες εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των παραγράφων 2,3 και 7 του παρόντος άρθρου και διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής.

Σε περίπτωση φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ, η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής της διάταξης της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικά με την απόδοση και την επιστροφή ΦΠΑ.»

Ο Ν. 3842/2010 αφορούσε τη διασφάλιση και τον έλεγχο των συναλλαγών με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και την ενημέρωση της ΓΓΠΣ γι' αυτές και προέβλεπε ότι δεν «ισχύει ως προς τούτο το τραπεζικό απόρρητο. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για τη λειτουργία των επαγγελματικών λογαριασμών».

Επίσης προέβλεπε ότι «τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς».

Με τον Νόμο προβλέπεται δέσμευση του ΦΠΑ από την Τράπεζα:

- Για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών από 3.000 ευρώ και άνω
- Για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες από 1.500 ευρώ και άνω
- Για συναλλαγές των περιοχών που ανήκαν στο μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ με πληθυσμό άνω των τεσσάρων χιλιάδων εκατό (4.100) μόνιμων κατοίκων για ποσά πάνω από 70 ευρώ (όριο συναλλαγών με μετρητά) εκτός από τις συναλλαγές που γίνονται με δημόσιο φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias