Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Στις 23-06-2017, εκδόθηκε απόφαση από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων - ποτών.


Γενικά

Η προναφερόμενη απόφαση τίθεται σε ισχύ από την Δευτέρα 10-07-2017.


1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους όρους της απόφασης, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.

2. Για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή και ποτών η υγειονομική υπηρεσία ορίζει ανάλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα.

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης των ανωτέρω επιχειρήσεων εφόσον επιθυμούν να μεταβάλλουν οποιαδήποτε στοιχείο της επιχείρησή τους προβαίνουν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξης.

Τι πρέπει να ελέγξει η επιχείρηση

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ελέγξει την ύπαρξη ή όχι μελέτης HACCP, που να συνοδεύεται από διάγραμμα ροής, και στο σύνολό τους να περιγράφουν τις διαδικασίες που εφαρμόζει η επιχείρηση σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 852/2004.

Αν δεν υπάρχει ή δεν πληρεί τις απαιτήσεις του νέου ΦΕΚ, η μελέτη θα συνταχθεί - διορθωθεί και υπογραφεί από εξειδικευμένο επιστήμονα υγειονολογικής κατεύθυνσης (τροφίμων και ποτών).

Από τα αποτελέσματα της μελέτης θα προκύψουν και οι λοιπές υποχρεώσεις της επιχείρησης.Η επιχείρηση Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος έχει την απαιτούμενη υγειονολογική εξειδίκευση χημικού μηχανικού για να αναλάβει την σύνταξη - διόρθωση της μελέτης HACCP και του απαιτούμενου διαγράμματος ροής διεργασιών του καταστήματός σου.Διάβασε επίσης:019. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και διαχωρισμός λιπών-ελαίων από τα υγρά απόβλητα
020. Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, HACCP και αρχεία θερμοκρασίας
035gr. Ρύπανση και επικίνδυνες διασυνδέσεις δικτύων ύδρευσης - Μέρος 1
ISO 22000 - HACCP
036gr. Ρύπανση και επικίνδυνες διασυνδέσεις δικτύων ύδρευσης - Μέρος 2
037gr. Ρύπανση και επικίνδυνες διασυνδέσεις δικτύων ύδρευσης - Μέρος 3
Επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών: κατάταξη από υγειονομική άποψη
Επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών: Γενικοι Υγειονομικοι Οροι Και Προϋποθεσεις Λειτουργιας
Επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών: Δικαιολογητικά Προέγκρισης - Έγκρισης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
Υγειονομική σημασία αζωτούχων ενώσεων στο πόσιμο νερό
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και διαχωρισμός λιπών-ελαίων από τα υγρά απόβλητα
096gr. Έναρξη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με γνωστοποίηση
105gr. Διαδικασία γνωστοποίησης στην μεταποίηση τροφίμων και ποτών
117gr. Πλοήγηση στο ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποίησης υγειονομικού ενδιαφέροντος
124gr. Συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων με αδειοδοτημένα βυτιοφόρα λιπών - λυματολάσπης
131gr. Ασύρματα ιντερνετικά θερμόμετρα για επιχειρήσεις τροφίμων - ποτών


http://kemioteko.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias